Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser

Almindelige salgs- & leveringsbetingelser.
for A/S Megatrade Beslag, herefter benævnt Megatrade, gældende fra februar 2019

Nærværende salgs- og leverings betingelser er gældende, medmindre anden gensidig og underskreven aftale foreligger.

 1. Priser
  1. Alle priser er ekskl. moms.
    
 2. Levering
  1. Hvor intet andet er aftalt, er leverancen solgt som Ex Works (EXW) iht. Incoterm.
  2. Ved leverancer uden for EU, og hvor intet andet er aftalt, er leverancen solgt som Free Carrier, FCA, iht. Incoterm.
  3. Megatrade vil, såfremt intet andet aftales, arrangere fragten på købers vegne. Fragten vil blive faktureret iht. det til enhver tid gældende prisblad.
    
 3. Tilbud og accept
  1. Tilbud er som standard gældende i 30 dage.
  2. Bestillinger er først bindende for Megatrade ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller ved effektuering af ordren.
  3. Hvis intet andet fremgår, er tilbud ekskl. levering.
  4. Ved købers køb af varer, som ikke lagerføres, har Megatrade ret til både over- og underlevering, såfremt varens produktionsmetode eller emballage måtte tilsige dette.
  5. Tilbud afgivet af Megatrade, pålægger ikke køber en forpligtelse, men udgør blot en opfordring til at afgive en ordre.
  6. Ved afgivelse af tilbud er alle nettopriser ekskl. moms og baseret på køb af alle positioner i tilbuddet og med overholdelse af evt. Minimum Order Quantity, MOQ, pr. ordre.
  7. En ordre kan, med mindre andet aftales, kun indeholde én forsendelsesadresse. Desuden tages der forbehold for MOQ priser mht. aftalte antal leverancer og leveringsprocedurer.
  8. Der tages forbehold for råvarer- og afgiftsstigninger, væsentlige ændringer i toldsatser, indførsel af offentlige afgifter af enhver art, som ligger uden for Megatrade og leverandørernes indflydelse, samt åbenlyse fejl i prisberegning som f.eks. urimelig lav pris.
  9. Prisændring kan forekomme hvis specifikationer og/eller materiale, samt leveringssted ændres.
  10. Megatrade forbeholder sig retten til at justere, rette, på anden vis ændre eller fuldstændig tilbagetrække et tilbud, såfremt forudsætningerne for tilbuddet ændres iht. det ovenstående.
    
 4. Emballage
  1. Priser anført i tilbud og aftaler, anses for at inkludere Megatrades standardemballage.
    
 5. Leveringstid
  1. Med mindre andet er aftalt, vil der altid leveres komplet.
  2. Ønsker køber en delleverance vil ekstra fragtomkostning blive debiteret køber.
  3. Oplyste leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt det er muligt. Megatrade påtager sig intet ansvar for en eventuel forsinkelse og en sådan giver ikke køberen ret til at hæve købet.
    
 6. Betaling
  1. Betalingsbetingelsen er, med mindre andet aftales, netto kontant 14 dage
  2. Ved for sen betaling, pålægges renter med 2% pr. måned pr. påbegyndt måned.
  3. Såfremt køber ikke overholder de for ordren aftalte betingelser om f.eks. betaling eller sikkerhedsstillelse, er Megatrade ikke forpligtet til at foretage yderligere leverancer til køberen.
  4. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Megatrade ikke har anerkendt.
  5. Leverancerne forbliver Megatrades ejendom, til de er betalt fuldt ud.
    
 7. Ekspeditionsgebyr
  1. Megatrade har en minimumsordrestørrelse på varens værdi på DKK 400,00 ekskl. moms og fragt.
  2. Ved ordre under minimumsordrestørrelsen, tillægges et variabelt ekspeditionsgebyr, for at udligne differencen.
  3. Restordre undtaget
    
 8. Reklamation
  1. Alle køb anses for handelskøb.
  2. I tilfælde af mangler i forbindelse med kvalitet eller mængde, skal Megatrade af køber underrettes inden 8 dage efter levering.
  3. Ved reklamation senere end 8 dage efter levering, forbeholder Megatrade sig retten til at afvise reklamationen uden yderlige begrundelse.
  4. Reklamationen behandles iht. leveringsbetingelserne, dog under forbehold af køberens rettidige betaling af forfaldne beløb, idet garantiforpligtelser suspenderes ved manglende betaling eller anden misligholdelse fra køberens side.
    
 9. Returnering
  1. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale.
  2. Efter 8 dage at regne fra levering, fratrækkes 20 % af vareværdien.
  3. Kundespecifikke eller specialfremstillede produkter kan ikke returneres, medmindre andet er aftalt.
  4. Alle returvarer skal være i original emballage og i ubrugt stand.
    
 10. Afbestilling
  1. Køber har ikke ensidigt ret til at annullere en ordre, uden det er aftalt med Megatrade.
  2. Ved annullering af en ordre forbeholder Megatrade sig retten til at fakturere køberen allerede påløbne omkostninger for den pågældende ordre.
    
 11. Produktansvar
  1. Megatrade er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Megatrade eller andre, som Megatrade har ansvar for.
  2. Megatrade er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.
  3. Megatrade er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.
  4. Megatrades ansvar for skade på ting, kan ikke overstige 1 million kr. pr. skade.
  5. I den udstrækning Megatrade måtte blive pålagt ansvar overfor tredje mand, er køberen forpligtet til at holde Megatrade skadesløs i samme omfang, som Megatrade ansvar er begrænset i ovenstående afsnit.
    
 12. Ansvarsfrihed
  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse.
  1. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
    
 13. Ansvar for mangler
  1. Megatrade forpligter sig til inden for en periode af 6 måneder, regnet fra leveringsdagen, at ombytte leverancer, som er mangelfulde på grund af fejl i konstruktionen, materiale eller fremstilling, og som først kan erkendes under montage eller brug.
  2. Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet forsinkelse. Undlader køberen dette, mister køber retten til ombytning.
  3. Hvis Megatrade ikke ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid, efter køber har reklameret, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til Megatrade, at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
  4. Megatrade har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfulde leverancer udover det tidligere beskrevet. Megatrade er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
    
 14. Værneting mv.
  1. Enhver tvist som måtte opstå mellem parterne, bør løses i mindelighed. Hvis enighed ikke kan opnås, afgøres sagen efter dansk ret, med Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting.
  2. En evt. voldgiftsafgørelse er endelig og bindende for begge parter.

Cases

Vi bestræber os på, at hverdagen fyldes med gode historier og succesoplevelser. Se et par af vores udvalgte cases.

Læs mere

Downloads

Se og hent vores produktkataloger.

Læs mere

Webshop

Besøg vores webshop og se et udpluk af vores sortiment.

Læs mere

Har du spørgsmål eller kan vi hjælpe dig med dit næste projekt? Kontakt os
Samlet køb. Indtast det ønskede antal ud fra de ønskede varer.
Varerne er nu lagt i kurven
Ok

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies