Betingelser

Almindelige salgs- & leveringsbetingelser.

For A/S Megatrade Beslag gældende fra 1.oktober 2017

Nærværende salgs- og leverings betingelser er gældende, medmindre anden gensidig og underskreven aftale foreligger.                           

Priser:   Alle priser er excl. moms. Ved afgivelse af tilbud er alle nettopriser baseret på aftagelse af alle positioner i tilbuddet.

 

Leveringsklausul:  Med mindre andet er aftalt, anses leverancen solgt ab fabrik for købers regning og risiko.

 

Tilbud og accept:  Tilbud er bindende for sælger i 3 mdr, når intet andet er angivet. Bestillinger er først bindende for sælger ved dennes fremsendelse af ordrebekræftelse eller ved effektuering af ordren. Ved salg af varer, som ikke lagerføres, har sælger ret til overlevering, hvorved forstås levering af et antal enheder, der overstiger det bestilte antal enheder, og som skyldes varens emballage.

 

Emballage:  De i tilbud og aftaler anførte priser, anses at inkludere A/S Megatrade Beslags standardemballage.                                

 

Leveringstid:  A/S Megatrade Beslag er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der unddrager A/S Megatrade Beslags indflydelse og kontrol. En i ordrebekræftelsen opgiven leveringstid er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt det er muligt, men A/S Megatrade Beslag påtager sig intet ansvar for en eventuel forsinkelse og en sådan giver ikke køberen ret til at hæve købet. Med mindre andet er aftalt, vil der altid leveres komplet. Ønsker kunden en evt. delleverance vil den ekstra fragtomkostning blive debiteret kunden.

 

Betaling:  Betaling skal ske i henhold til de aftalte betalingsbetingelser. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som A/S Megatrade Beslag ikke har anerkendt. Ved betaling efter den aftalte betalingstermin, debiteres morarenter for hver påbegyndt måned at regne med en rentesats på 2 % pr. måned. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling og sikkerhedsstillelse, er A/S Megatrade Beslag ikke forpligtet til at foretage yderligere leverance til køberen. Leverancerne forbliver A/S Megatrade Beslags ejendom, indtil den fulde betaling er lagt.

 

Ekspeditionsgebyr:  Ved ekspedition af ordrer til en samlet vareværdi under kr. 400,00 excl. moms, tillægges fakturaen et variabelt ekspeditionsgebyr, således at ordrens samlede værdi altid er minimum kr. 400,00 eksl. moms. Restordre undtaget.

 

Reklamation:  Alle køb anses for handelskøb og kunden må derfor reklamere indenfor 8 dage i tilfælde af mangler ved kvalitet eller kvantitet. Reklamationen behandles overensstemmende med nærværende leveringsbetingelser, dog under forbehold af kundens rettidige betaling af forfaldne beløb, idet garantiforpligtelser suspenderes ved manglende betaling eller anden misligholdelse fra kundens side.

 

Returnering:  Vare modtages kun retur efter forudgående aftale. Efter 8 dage at regne fra fakturadatoen fratrækkes 20 % af vareværdien.

 

Produktansvar:  A/S Megatrade Beslag er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af A/S Megatrade Beslag eller andre, som A/S Megatrade Beslag har ansvar for. A/S Megatrade Beslag er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre. A/S Megatrade Beslag er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab. A/S Megatrade Beslags ansvar for skade på ting kan ikke overstige 1 million kr. pr. skade. I den udstrækning A/S Megatrade Beslag måtte blive pålagt ansvar overfor tredje mand, er køberen forpligtet til at holde A/S Megatrade Beslag skadeløs i samme omfang, som A/S Megatrade Beslag ansvar er begrænset i ovenstående afsnit.

 

Ansvarsfrihed:  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som partnerne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Værneting m.v.:  Mulige uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting.

 

Ansvar for mangler:  A/S Megatrade Beslag forpligter sig til inden for en periode af 6 måneder regnet for leveringsdagen at ombytte leverancer, som er mangelfulde på grund af fejl i konstruktionen, materiale eller fremstilling. Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader køberen dette, mister han retten til ombytning. Hvis A/S Megatrade Beslag ikke ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køber har reklameret, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til A/S Megatrade Beslag at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. A/S Megatrade Beslag har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfulde leverancer udover det tidligere forskrevet. A/S Megatrade Beslag er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Denne begrænsning i A/S Megatrade Beslag ansvar gælder ikke, såfremt vi har gjort os skyldig i grov uagtsomhed.

Cases

Vi bestræber os på, at hverdagen fyldes med gode historier og succesoplevelser. Se et par af vores udvalgte cases.

Læs mere

Downloads

Se og hent vores produktkataloger.

Læs mere

Webshop

Besøg vores webshop og se et udpluk af vores sortiment.

Læs mere

Har du spørgsmål eller kan vi hjælpe dig med dit næste projekt? Kontakt os
Samlet køb. Indtast det ønskede antal ud fra de ønskede varer.
Varerne er nu lagt i kurven
Ok

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies